Slideshow Image 1
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Powrót do strony głównej

W dniu 7 sierpnia 2013 r. w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu został podpisany aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Pleszew”, którego Beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z. o.o. w Pleszewie. Aneks uwzględniający rozszerzenie zakresu projektu ze strony Instytucji Wdrażającej podpisała Pani Hanna Grunt – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, natomiast ze strony Beneficjenta aneks podpisał Pan Grzegorz Knappe – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie


W związku z rozszerzeniem zakresu projektu, nastąpiła zmiana jego wartości całkowitej i kwoty dofinansowania:

Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Taczanów na terenie położonym w Nowej Wsi i Taczanowie Drugim (obręb Nowa Wieś, Taczanów Drugi) gmina Pleszew

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Pleszewie w ul. Zygmunta III Wazy,

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pleszewie w Alei Wojska Polskiego,

Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie położonym w Zielonej Łące oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. nr 130 i 137 (obręb Zielona Łąka) gmina Pleszew – etap II.

W związku z rozszerzeniem zakresu projektu, nastąpiła zmiana jego wartości całkowitej i kwoty dofinansowania:

 

 

 

Wartości przed aneksem

 

Wartości po aneksie
nr 4 do

 

Kwota całkowita projektu

15.140.040,03 PLN

20.650.540.53 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych

8.178.691,00 PLN

10.159.144,48 PLN

Kwota dofinansowania
z UE

6.951.887,35 PLN

8.635.272,80 PLN

 

Spotkanie podsumowujące realizację I etapu projektu.

W dniu 21 lutego 2013 roku z okazji zakończenia I etapu realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew” odbyło się spotkanie podsumowujące zakończone prace.

Podczas spotkania z udziałem władz gminy Pleszew oraz przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pan Grzegorz Knappe w czasie prezentacji multimedialnej omówił poszczególne etapy zrealizowanego zakresu projektu oraz podziękował wszystkim za wkład włożony w realizację przedsięwzięcia. Pani Hanna Grunt omówiła szczegóły II etapu projektu, na którego realizację otrzymaliśmy oficjalną zgodę Ministerstwa Środowiska. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Hanna Grunt, Burmistrz Pan Marian Adamek, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Olgierd Wajsnis, Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Pan Grzegorz Knappe, Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków Pan Roman Szulczyński, Kierownik Oczyszczalni ścieków Pan Jan Ptak, Dyrektor Ekonomiczno – Finansowy Przedsiębiorstwa Komunalnego Pani Mariola Kowcuń, pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, Wykonawcy robót oraz Inżynier Kontraktu. Spotkanie upłynęło zgodnie z planem w milej atmosferze.

W dniu 26 lipca 2012 roku stała się ostateczna decyzja - pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej oczyszczalni ścieków, tym samym zrealizowany kolejny zapis Umowy o dofinansowanie mówiący o oddaniu inwestycji do użytkowania  w terminie do 31 lipca 2012 roku.

30 kwietnia 2012 roku w wyniku modernizacji oczyszczalni ścieków osiągnięto zakładany  efekt ekologiczny w postaci obniżenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych do wartości poniżej 15mg/l.

Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie 15 marca 2012 roku zakończono realizację rzeczową inwestycji.

 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

W dniu 22 marca 2011 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami WFOŚiGW. Celem spotkania było omówienie bieżących spraw związanych z realizacją projektu. Omówiono obecny stan wdrażania projektu pod kątem zgodności z harmonogramem rzeczowo - finansowym. W drugiej części spotkania odwiedzono trwające budowy, przyglądając się zaawansowaniu prac. Spotkanie przebiegło zgodnie z planem, postęp prac jest zadowalający.


Broszura informacyjna  Projektu

 


OPIS PROJEKTU

Projekt pn.„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Pleszew nr POIS.01.01.00-00-083/08” realizowany jest na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-083/08-00 zawartej dnia 20 listopada 2009r.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu jest Beneficjent Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., natomiast podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu jest Beneficjent oraz Miasto i Gmina Pleszew. W celu właściwej realizacji Projektu Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pleszewie Zarządzeniem Nr 8/2008z dnia 27.08.2008 powołał Jednostkę Realizującą Projekt zwaną w skrócie „JRP”, która funkcjonuje jako osobna komórka organizacyjna w ramach struktury przedsiębiorstwa.

 

ORGANIZACJA  JEDNOSTKI  REALIZUJĄCEJ  PROJEKT

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pleszewie Zarządzeniem Nr 8/ 2008  z dnia 27.08.2008 roku w ramach struktury przedsiębiorstwa powołał nową  komórkę organizacyjną pod nazwą  Jednostka Realizująca Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Pleszew” (konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008).
W dniu 4 września 2009r Ministerstwo Środowiska przekazało Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności,
w ramach działania I.1 Gospodarka wodno-ściekowa  w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Pleszew nr POIS.01.01.00-00-083/08” realizowany będzie na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-083/08-00 zawartej dnia 20 listopada 2009r pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Beneficjentem Przedsiębiorstwem Komunalnym
Spółka z o.o. w Pleszewie.

 

Powiązania instytucjonalne procesu wdrażania Projektu


Struktura organizacyjna Jednostki Realizującej Projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Pleszew"

 

 


DANE ADRESOWE  JRP :

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew

Czas pracy:

Poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Kontakt:

Centrala 62/742-16-64,  Fax  62/742-29-68, e-mail; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu/MAO

mgr inż. Grzegorz Knappe (Prezes Zarządu PK)  tel. 62/7421 664

Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu/DMAO

mgr inż. Andrzej Liskowski (U.MiG Pleszew) tel. 62/7428 340

Kierownik JRP

mgr Małgorzata Urban  tel. 62/7412-326

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Prezentacja projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Pleszew”

 

PRZEPISY PRAWA

Realizacja Projektu  „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Pleszew”  wg Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, musi  m.in. spełniać wymagania prawne:

§     rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności zwanego „rozporządzeniem ogólnym”,

§     rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 zwanego „rozporządzeniem wykonawczym”,

§     rozporządzenia Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym Fundusz Spójności (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006),

§      Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.),

§     umowy o dofinansowanie   Nr POIS.01.01.00-00-083/08-00 z dnia 20 listopada 2009r zawartej  pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z siedzibą  w Poznaniu zwanym Instytucją Wdrażającą ,
a Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o w Pleszewie zwanym Beneficjentem oraz Aneksu do umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-083/08-01
z dnia 26 lutego 2010r.

§     wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- 2013.